Logo Muzeum Narodowe w Lublinie
Loading...

Regulamin sprzedaży BILETY

Regulamin sprzedaży biletów online w Muzeum Narodowym w Lublinie

§ 1. Definicje
1. Muzeum (Sprzedający) – Muzeum Narodowe w Lublinie, ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin, zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kultury pod numerem 122/2020, NIP 9462700771, REGON 387167680.
2. Regulamin – niniejszy regulamin internetowej sprzedaży Biletów (zwany dalej „Regulaminem”) dotyczy sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Narodowego w Lublinie za pośrednictwem strony internetowej, określa zasady, zakres i warunki korzystania z Systemu.
3. System –  iKsoris, system sprzedaży Biletów poprzez stronę internetową https://bilety.mnwl.pl,

Muzeum Narodowe w Lublinie obejmuje:
1)    Siedziba Główna – Muzeum Narodowe w Lublinie, ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin, tel. kancelaria: +48 81 537 96 41, e-mail: kancelaria@mnwl.pl
2)    Muzeum Historii Miasta Lublina - (Brama Krakowska), tel. 81 532 60 01, e-mail: bramakrakowska@mnwl.pl,
3)    Filia Muzeum Dworek Wincentego Pola, tel. 81 747 24 13, e-mail: dworekpola@mnwl.pl
4)    Filia Muzeum Józefa Czechowicza, tel.: 81 532 30 90 (91), e-mail: czechowicz@mnwl.pl,
5)    Muzeum Dworek Wincentego Pola, tel. 81 747 24 13, e-mail: dworekpola@mnwl.pl
6)    Oddział – Muzeum Literackie w Nałęczowie, Filia – Muzeum Stefana Żeromskiego, tel. 81 501 47 80, kom. 887 750 014, e-mail: zeromski@mnwl.pl
7)    Oddział – Muzeum Literackie w Nałęczowie, Filia – Muzeum Bolesława Prusa,  tel. 81 501 45 52 e-mail: prus@mnwl.pl
8)    Oddział – Muzeum Regionalne w Kraśniku, Filia – Muzeum 24. Pułku Ułanów,  tel. 81 884 34 85, e-mail: krasnik@mnwl.pl

4. Kupujący – każda osoba korzystająca z Systemu,
5. Bilet – bilet wstępu, uprawniający do zwiedzania określonych ekspozycji Muzeum lub udział w określonym wydarzeniu organizowanym przez Muzeum,
6. Cena biletu – cena biletu zakupionego przez Kupującego na zwiedzanie Wydarzenia, zgodna z cennikiem obowiązującym w momencie zakupu,
7. Wydarzenie – ekspozycja lub grupa ekspozycji w Muzeum oraz poszczególnych oddziałach, dla których obowiązują wspólne rodzaje biletów lub jednostkowe wydarzenia organizowane przez Muzeum, dla których Muzeum decyduje się prowadzić sprzedaż internetową biletów,
8. Operator płatności – PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych  prowadzonego przez  Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza. Korzystanie z usług płatniczych Operatora Płatności następuje po przekierowaniu na stronę internetową przelewy24.pl, na warunkach określonych przez Operatora Płatności w udostępnionym tam regulaminie. Przed skorzystaniem z usług płatniczych Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem Operatora Płatności i zaakceptować jego warunki.

§ 2. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży internetowej biletów z wykorzystaniem Systemu przez Muzeum.
2. Warunkiem skorzystania z Systemu jest zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków. Zaakceptowanie Regulaminu stanowi jednocześnie oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym a Muzeum.
3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Systemu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa, w szczególności podawać prawdziwe dane, jak również nie przesyłać żadnych treści o charakterze bezprawnym.
4. W przypadku zawierania umowy kupna Biletu za pośrednictwem Systemu z konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, umowa ta jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287).

§ 3. Zakup Biletów za pośrednictwem Systemu
1. Bilet na wydarzenia Muzeum sprzedawane są na określony dzień i godzinę zwiedzania.
2. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najpóźniej 24h przed planowaną godziną zwiedzania. W terminie krótszym niż powyższy, aby zakupić bilety, zapraszamy do kasy biletowej w Siedzibie Głównej Muzeum lub do Oddziału.
3. W przypadku zakupu Biletów za pośrednictwem Systemu nie ma możliwości zmiany daty ani godziny zwiedzania.

§ 4. Złożenie zamówienia
1. System sprzedaży internetowej jest bezpłatną usługą automatyczną i umożliwia zakup Biletów na wybrane Wydarzenia w Muzeum.
2. Muzeum zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu liczby biletów dostępnych dla poszczególnych Wydarzeń oraz w ramach jednego zamówienia, jeśli będzie tego wymagał charakter danego wydarzenia i ograniczona liczba dostępnych biletów.
3. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
4. Aby otrzymać fakturę VAT, należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję „Faktura” oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura zostanie przesłana w sposób opisany w §5.
5. Złożenie zamówienia może nastąpić po założeniu Konta Użytkownika, jak i bez rejestracji takiego konta.
6. Aby założyć Konto Użytkownika, należy uruchomić stronę internetową https://bilety.mnwl.pl/, a następnie wypełnić znajdujący się pod tym adresem formularz (co najmniej pola oznaczone jako obowiązkowe), podając aktywny adres e-mail i hasło.
7. Rejestracja Konta, jak również korzystanie z Systemu jest nieodpłatne.
8. Kupujący, który złożył zamówienie, otrzyma na wskazany adres e-mail powiadomienie o utworzeniu zamówienia – potwierdzeniem skutecznego złożenia zamówienia jest faktura proforma.

§ 5. Opłata i realizacja zamówienia
1. Płatność za Bilety zamówione za pośrednictwem Systemu jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem Operatora płatności, za pomocą strony internetowej pod adresem przelewy24.pl, na którą Kupujący zostanie automatycznie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia, na zasadach określonych przez Operatora Płatności w regulaminie dokonywania wpłat w serwisie przelewy24.pl. Korzystanie z usługi płatności online wymaga zapoznania się regulaminem i warunkami świadczenia usługi przez Operatora Płatności oraz ich akceptacji przez Kupującego.
2. Nieopłacenie zamówienia w terminie wskazanym w pkt 1) powoduje jego automatyczne anulowanie. W przypadku anulowania zamówienia, do Kupującego na wskazany przez niego adres e-mail zostanie automatycznie wysłana wiadomość o anulowaniu zamówienia.
3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów.
4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje związane z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu banku, wskazanego przez Kupującego w trakcie dokonywania płatności.
5. Zaznaczając opcję  „Faktura”, Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie faktury w formie elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres e-mail. Zgoda nie wyłącza prawa Muzeum do wystawiania i przesyłania faktury w formie papierowej.
6. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
7. Po otrzymaniu przez Muzeum potwierdzenia wpłaty z systemu przelewy24.pl realizacja zamówienia zostanie potwierdzona automatycznie wygenerowaną przez System wiadomością e-mail, wysłaną na adres wskazany przez Kupującego, zawierającą zakupione Bilety zapisane w pliku w formacie PDF. Otrzymane Bilety należy następnie samodzielnie wydrukować lub okazać pracownikowi Muzeum w formie elektronicznej na ekranie urządzenia (np. smartfon, tablet).
8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów  w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących  (Dz.U. 2021 poz. 2442) sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji , w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
9. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać zgodnie z regulaminem Operatora Płatności zamieszczonym na stronie internetowej przelewy24.pl

§ 6. Dane osobowe i polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Lublinie, ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin, zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kultury pod numerem 122/2020, NIP 9462700771, REGON 387167680.
2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Muzeum Narodowym w Lublinie: adres email: iod@mnwl.pl, adres do korespondencji: Muzeum Narodowe w Lublinie, 20-117 Lublin, ul. Zamkowa 9 z dopiskiem Inspektor ochrony danych osobowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji zakupu biletów na stronie bilety.mnwl.pl, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. W zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa, w tym RODO Konsument ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.
5. Zakup biletów na stronie bilety.mnwl.pl przez Konsumenta jest możliwy po podaniu w formularzu rejestracyjnym danych osobowych Konsumenta oraz po dobrowolnym potwierdzeniu przez Konsumenta zgody na ich przetwarzanie oraz umieszczenie w zbiorze danych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do dokonania i obsługi sprzedaży za pośrednictwem, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE 2016 poz. L119).
6. Przekazanie danych osobowych Sprzedawcy przez Konsumenta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Muzeum.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia Produktu w sytuacji, gdy Konsument w formularzu rejestracyjnym podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Konsument zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez e-mail o przyczynach anulowania zamówienia. W takiej sytuacji Konsumentowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedającemu na podjęcie kontaktu z Konsumentem, Sprzedający udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Konsumenta.
9.    Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotowi świadczącemu usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.
10.    Dane udostępnione przez Konsumenta nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
11.    Dane udostępnione przez Konsumenta nie będą podlegały profilowaniu.
12.    Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
13.    Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać:
a)    przez czas niezbędny do ich realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO) -  np. w przypadku wystawienia faktury lub rachunku,
b)    przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO), np. ze względów podatkowych,  
c)    przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO);
d)    dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO) oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń/obrony przed roszczeniami lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO);
dokonywanie analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO)

§ 7. Bilety
1.    Ceny biletów jak również warunki nabycia biletów grupowych lub zniżkowych określa cennik Muzeum. Muzeum publikuje ceny biletów na swojej stronie internetowej: https://zamek-lublin.pl/wizyta/ceny-biletow/
2.    System umożliwia zakup wybranych Biletów z cennika Muzeum.
3.    Brak możliwości zakupu Biletu za pośrednictwem Systemu nie oznacza braku biletów w kasach Muzeum.
4.    Data zwiedzania i godzina określona jest na bilecie.
5.    Realizacja Biletu następuje poprzez okazanie go w formie wydruku lub wyświetleniu biletu elektronicznego na ekranie urządzenia (np. telefon, tablet) pracownikowi Muzeum przy bramkach przy wejściu na Ekspozycje Muzeum Narodowego w Lublinie lub w kasach Oddziałów. Realizacja Biletu na Basztę następuje poprzez zeskanowanie go przy bramce sprawdzającej przed wejściem na Basztę.
6.    Uprawnieni pracownicy Muzeum mają prawo weryfikacji dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do nabycia biletów zniżkowych (legitymacja szkolna, Karta Dużej Rodziny itp.).
7.    Bilety ulgowe okazane bez dokumentu potwierdzającego uprawnienia do zniżki nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.
8.    Szczegółowy cennik, rodzaje biletów, informacja o przysługujących zniżkach oraz godzinach otwarcia Muzeum, regulamin zwiedzania dostępne są na stronie internetowej https://mnwl.pl/ w zakładce Informacje Zwiedzanie.
9.    Niewykorzystane Bilety nie podlegają zwrotowi ani zmianie na inny termin.

§ 8. Reklamacje
1.    Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące zakupu i realizacji Biletów należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres mailowy rezerwacja@mnwl.pl
2.    Reklamacje powinny być składane nie później niż 14 dni od zaistniałego zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. W reklamacji Kupujący powinien podać:
1)    numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja;
2)    przyczynę reklamacji wraz z opisem sytuacji, której reklamacja dotyczy i oczekiwanym sposób rozpoznania reklamacji;
3)    imię i nazwisko;
4)    adres e-mail;
5)    numer telefonu.
3.    Reklamacje będą jednorazowo rozpatrywane przez Muzeum w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji Muzeum w sprawie reklamacji Kupujący składający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany reklamacji.
4.    W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta przysługuje mu, wedle wyboru Kupującego, kolejny Bilet lub zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaconych środków odbywa się przelewem na konto, z którego dokonano zakupu Biletu.
5.    Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo zgłoszone reklamacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Kupującego.
6.    Rozpatrzenie reklamacji nie wyłącza prawa Kupującego do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

§ 9. Zwroty
1.    W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Muzeum (np. z powodu odwołania Wydarzenia, awarii technicznej) lub wystąpienia okoliczności o charakterze siły wyższej, Muzeum niezwłocznie zawiadamia Kupujących o tym fakcie za pośrednictwem swojej strony internetowej lub w miarę możliwości w inny sposób.
2.    W sytuacji określonej w ust. 1 Muzeum przyjmować będzie zwroty Biletów zakupionych na to Wydarzenie w kasie lub mailowo. Zgłaszając zwrot należy przedstawić dowód zakupu Biletu.
3.    Po rozpoznaniu zgłoszenia zwrot uiszczonej należności za Bilety nastąpi w postaci przelewu na konto, z którego dokonano płatności, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia zwrotu.
4.    Kupującym nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (zgodnie z art. 38 pkt. 12) ww. ustawy, z uwagi na fakt, iż dotyczy ona świadczenia usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi w oznaczonym dniu lub okresie świadczenia usługi.

§ 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów
1.    Kupujący będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1)    zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
2)    zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą.
2.    Kupujący będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
3.    Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
4.    Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11. Postanowienia końcowe
1.    Bilety zakupione online nie mogą być kopiowane ani w żaden sposób przerabiane.
2.    Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie korzystania z Systemu, przerwy oraz błędy w działaniu Systemu wynikające z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Muzeum.
3.    Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub dane zagubione lub utracone w sieci internetowej z przyczyn niezależnych od Muzeum.
4.    Przed wizytą w Muzeum należy sprawdzić, czy w wybranym dniu Muzeum będzie otwarte dla zwiedzających. Muzeum publikuje informacje dotyczące godzin otwarcia oraz czasowego wyłączenia poszczególnych galerii/wystaw dla zwiedzających na swojej stronie internetowej: https://mnwl.pl/wizyta/.
5.    Muzeum zastrzega sobie prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży internetowej Biletów na każde Wydarzenie.
6.    Muzeum zastrzega sobie prawo wstrzymania w dowolnej chwili sprzedaży internetowej Biletów.
7.    Przed wizytą w Muzeum każdy zwiedzający zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem Regulamin zwiedzania Muzeum Narodowego w Lublinie, oraz przestrzegać jego postanowień w trakcie wizyty. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu zwiedzania Muzeum Narodowego w Lublinie pracownicy Muzeum mają prawo wyprosić zwiedzającego z obiektu. W takim wypadku koszty Biletu nie zostaną zwrócone.
8.    Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu bez wpływu na wcześniej zakupione Bilety.